.:: Органи управління ::.

Відомості про власників істотної участі (осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

Відповідно до особливостей створення та функціонування кредитних спілок, що визначені Законом «Про кредитні спілки», у кредитній спілці відсутні власники істотної участі

 

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління.   Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльносту кредитної спілки.

До виключної компетенції загальних зборів кредитної спілки належить:

 • затвердження Статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень;
 •  
 • обрання, відкликання членів спостережної ради і ревізійної комісії;
 •  
 • затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджуються загальними зборами лише за наявності висновку ревізійної комісії.
 •  
 • прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов`язкового внеску або внесення додаткових пайових внесків;
 •  
 • прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки;
 •  
 • затвердження положення про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління;
 •  
 • прийняття рішення про створення інших органів управління, крім спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету та правління;
 •  
 • прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.

Спостережна рада кредитної спілки представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілкиі в межах компетенції, визначеної Законом України "про кредитні спілки" та Статутом кредитної спілки, контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.

До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить: 

 • затвердження положень    про   порядок    надання    послуг членам кредитної спілки;
 • встановлення видів та умов надання кредитною спілкою фінансових послуг своїм членам;
 • затвердження рішень кредитного комітету про надання кредиту у випадках, передбачених відповідним положенням кредитної спілки;
 • визначення порядку прийняття рішень про придбання  та  продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;
 • затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;
 • затвердження положення  про структурні  підрозділи кредитної спілки;
 • призначення голови  та членів  правління,  членів кредитного комітету;
 • визначення кваліфікаційних   вимог  до   членів   кредитного комітету,  працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах    експертів    згідно   з   нормативно-правовими  актами Уповноваженого органу і цим Статутом;
 • прийняття рішення про вступ  кредитної спілки  до  асоціації кредитних  спілок та/або  об`єднаної  кредитної спілки і вихід із таких асоціацій  та/або  об`єднаної кредитної  спілки,  якщо інше не визначено рішенням загальних зборів членів кредитної спілки;
 • вирішення питань про  прийняття нових  членів  до кредитної  спілки та припинення членства у кредитній спілці (крім випадків виключення члена за рішенням загальних зборів у разі порушення ним цього Статуту.
 • прийняття відповідного рішення щодо повернення добровільних додаткових пайових внесків без припинення членства в кредитній спілці;
 • прийняття відповідного рішення про спрямування добровільних додаткових пайових внесків члена кредитної спілки  на погашення кредиту та процентів за його користування або на поповнення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок за письмовою заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу;
 • прийняття рішення про поповнення додаткового пайового внеску члена кредитної спілки сумою процентів, нарахованих на внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок за письмовою заявою члена кредитної спілки. 
   

 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. Правління вирішую всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організовує виконання їх рішень.

Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою. Голова правління кредитної спілки:

 • без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені;
 • представляє кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами;
 • укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки;
 • розпоряджається майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою;
 • готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, призначає працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки;
 • вирішує інші питання діяльності кредитнохї спілки відповідно до Статуту кредитної спілки та законодавства України.

Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки.

Кредитний комітет призначається спостережною радою, підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.

До компетенції кредитного комітету належать:

 • розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень із цих питань;
 • здійснення контролю за якістю кредитного портфеля;
 • вирішення інших питань, пов`язаних з кредитною діяльністю, визначається положенням про кредитний комітет.
           Кредитний комітет
   
Жирун Наталія Іванівна        Голова
Мокрицький Юрій Тарасович     Заступник
Бабич Ірина Володимирівна     Серетар
Бабій Ольга Олександрівна    Член
Іваницька Надія Іванівна     Член

кредитний комітет до 01.09.19
Жирун Наталія Іванівна        Голова
Бабич Ірина Володимирівна     Серетар
Мокрицький Юрій Тарасович     Член
Гарбовська Галина Іванівна    Член
Іваницька Надія Іванівна     Член
   
кредитний комітет до 19.06.19
  Жирун Наталія Іванівна        Голова
  Сюма Марія Йосифівна        Заступик
  Бабич Ірина Володимирівна     Серетар
  Мокрицький Юрій Тарасович     Член
  Гарбовська Галина Іванівна    Член
  Іваницька Надія Іванівна     Член

  кредитний комітет до 10.08.18
Жирун Наталія Іванівна        Голова
Сюма Марія Йосифівна        Заступик
Бабич Ірина Володимирівна     Серетар
Мокрицький Юрій Тарасович     Член
Гарбовська Галина Іванівна    Член
Іваницька Надія Іванівна     Член

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки. Ревізійна комісія підзвітна й відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів кредитної спілки у кількісному складі, що визначається рішенням загальних зборів, але не менеше трьох осіб, які працюють на громадських засадах. Строк повноважень членів ревізійної комісії визначається загальними зборами членів кредитної спілки, але не більш ніж три роки та два терміни підряд.

До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають із кредитною спілкою у трудових відносинах.

   
   
   
   
   
   

:: Тема дня:

 • Причини падіння курсу гривні до долара:

  загальний фон на світових ринках
  жорста привязка гривні до долара
  підвищення цін на сировину
  бездіяльність НБУ